mega888 Les Comunitats del Gel – Ona Bros

(ENG) Comunitats del Gel (Ice Communities): workshop/conversations with adults and children based on the children’s stories that explore the processes of fertilization with donor material.

Conversation/workshop aimed at accompanying people in parenting processes and/or with children whose fertilization has required the intervention of donor genetic material (egg, sperm or embryo). The workshop proposes to analyze existing children’s stories that deal with these issues in order to ask complex questions and imagine, if necessary, other possible stories. A workshop for kids and adults.

(CAT) “Si en la concepció del teu fillx hi ha intervingut material genètic de donants, com has pensat d’explicar-li la seva història? A través de quines paraules?, en quin moment?, amb quines imatges?, a través de quins materials? I fora del vostre nucli, a l’escola per exemple, com ho expliques? O prefereixes que sigui una història discreta entre vosaltres? Com expliques el rol del vincle genètic? Quins diferents espectres lingüístics, relacionals o legals esteu habitant? I quins us agradaria construir?”

Les Comunitats del gel és un espai de trobada/taller adreçat a persones acompanyants en processos de criança i/o amb fillxs en la fecundació de lxs quals hi hagi intervingut material genètic de donants (òvul, esperma o embrió).

El taller proposa analitzar els contes infantils existents que tracten aquestes qüestions per a fer-nos preguntes complexes i imaginar, si cal, altres històries possibles.

Espai per a infants cuidat per Petita Arcàdia o Columba Zavala

Les trobades s’han realitzat a: Hangar.org, Centre LGTBI Barcelona

Publicació: Radial Radiant.

(CAST) “Si en la concepción de tu hijx ha intervenido material genético de donantes, ¿cómo has pensado contarle su historia? ¿A través de qué palabras?, ¿en qué momento?, ¿con qué imágenes?, ¿a través de qué materiales? Y fuera de su núcleo, en la escuela por ejemplo, ¿cómo lo explicas? ¿O prefieres que sea una historia discreta entre vosotrxs? ¿Cómo explicas el rol del vínculo genético? ¿Qué diferentes espectros lingüísticos, relacionales o legales estáis habitando? ¿Y cuáles os gustaría construir?”

Las Comunidades del Hielo es un espacio de encuentro/taller para personas acompañantes en procesos de crianza y/o con hijxs en cuya fecundación haya intervenido material genético de donantes (óvulo, esperma o embrión.

Se parte de los cuentos infantiles existentes que tratan estas cuestiones para hacernos preguntas complejas e imaginar, en su caso, otras historias posibles.

Espacio para niños cuidado per Petita Arcadia o Columba Zavala.

Los encuentros se han realizado a: Hangar.org, Centro LGTBI Barcelona

Publicación: Radial Radiant